McParking Germany GmbH
Ogólne warunki handlowe

Stosowanie ogólnych warunków
Niniejsze Ogólne warunki handlowe (GTC) dotyczą wszystkich ofert i usług firmy McParking Germany GmbH (Gebrüder-Hirth-Straße 27, 12526 Berlin, www.mcparking.de). McParking nie uznaje żadnych warunków klienta sprzecznych z niniejszymi OWH lub odbiegających od nich, chyba że McParking wyraźnie zgodził się na ich ważność na piśmie. Ogólne warunki McParking mają również zastosowanie, jeśli McParking wykonuje usługi bez zastrzeżeń, mając świadomość sprzecznych lub odmiennych warunków klienta.
Oferty McParking mogą ulec zmianie. Umowy są zawierane tylko wtedy, gdy McParking potwierdzi żądanie rezerwacji klienta.

 

Dzierżawa
McParking oferuje pasażerom na lotniskach Berlin Brandenburg możliwość zaparkowania pojazdu na parkingu obsługiwanym przez McParking za opłatą oraz transfer zorganizowany przez McParking na lokalne lotnisko (Berlin Brandenburg) i wróć do użycia raz bezpłatnie.
McParking jest zobowiązany do zapewnienia klientowi zarezerwowanych miejsc parkingowych na uzgodniony czas. Klientowi nie przysługuje określone miejsce parkingowe, chyba że zostanie to wyraźnie uzgodnione na piśmie. Jeśli klient wróci wcześniej, nie ma prawa do płatności, z wyjątkiem klientów, którzy zarezerwowali Gwarancję zwrotu pieniędzy McParking. W porozumieniu z właścicielem McParking może przenieść pojazd do pobliskiego drugiego miejsca i tam zaparkować.
McParking ma prawo do zatrzymania i zastawu na pojeździe klienta z powodu roszczeń z umowy najmu.
Przeniesienie praw użytkownika na osoby trzecie jest wykluczone. Jeśli klient nie usunie pojazdu po upływie okresu wynajmu, nie będzie milczącego przedłużenia umowy najmu na czas nieokreślony. W takim przypadku McParking może żądać rekompensaty za czas do wyjęcia pojazdu. Poniesione koszty wynoszą 10,00 EUR za pierwszy objęty dzień i 5,00 EUR za każdy dodatkowy dzień. Jeśli klient świadomie i celowo przekroczy zarezerwowany okres parkowania, zastrzegamy sobie prawo do holowania pojazdu klienta. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy parking jest w pełni zarezerwowany, a klient świadomie podaje fałszywe informacje w celu spontanicznego uzyskania parkingu. Wyjątki mają zastosowanie tylko wtedy, gdy klient może udowodnić, że okres parkowania nie został przekroczony z własnej winy i poinformuje o tym firmę McParking w odpowiednim czasie.

 

Zachowanie w siedzibie firmy
Na terenie McParking obowiązują przepisy niemieckiej ustawy o ruchu drogowym (StVO). Jazda po całym terenie jest możliwa tylko w tempie marszu. Klient musi przez cały czas obserwować znaki drogowe i postępować zgodnie z instrukcjami pracowników McParking oraz ich zastępców. Każdy klient i osoby mu towarzyszące muszą zachowywać się w taki sposób, aby uniknąć uciążliwości, zagrożeń i szkód dla osób trzecich.
Pojazdy można parkować tylko na oznaczonych miejscach parkingowych. Klient musi zadbać o to, aby inne pojazdy nie były utrudniane, szczególnie w odniesieniu do nieskrępowanego parkowania na i z pobliskich miejsc parkingowych. Jeśli pojazd klienta jest zaparkowany w taki sposób, że przeszkadza innym pojazdom klienta, które są już zaparkowane w taki sposób, że nie można go zaparkować, McParking jest upoważniony do wdrożenia pojazdu utrudniającego i poniesienia kosztów wdrożenia plus nakładu administracyjnego w wysokości 50,00 EUR plus VAT do wystawienia faktury. Klient zastrzega sobie prawo do udowodnienia mniejszej szkody. Jeśli klientowi przydzielono określone miejsce parkingowe, klient jest zobowiązany do zaparkowania pojazdu wyłącznie na przydzielonym miejscu parkingowym. Po zaparkowaniu pojazdu najemca jest zobowiązany do prawidłowego zablokowania pojazdu i zabezpieczenia go zgodnie z normalnymi warunkami ruchu.
Jadąc na terenie McParking, klient zapewnia, że ​​kierowca posiada wymagane prawo jazdy i że pojazd jest objęty ustawową ochroną ubezpieczeniową, dopóki nie opuści lokalu. Klientowi zabrania się przeprowadzania napraw pojazdów, mycia lub czyszczenia pojazdów, spuszczania wody chłodzącej, paliw lub olejów, usuwania odpadów na terenie McParking bez wyraźnej pisemnej zgody McParking. przechowywanie pustych zbiorników paliwa, opon, rowerów itp.), wypróbowanie lub uruchomienie silników oraz parkowanie pojazdów z nieszczelnym zbiornikiem lub silnikiem. Zanieczyszczenia spowodowane przez klienta lub jego towarzyszy muszą być natychmiast i właściwie usunięte przez klienta. Jeśli tego nie zrobi, McParking ma prawo usunąć zanieczyszczenie na koszt klienta. Jeżeli gleba lub wody gruntowe są zanieczyszczone, musi je usunąć autoryzowana firma specjalistyczna na koszt klienta; w takich przypadkach klient nie ma prawa tego zrobić sam. Niedozwolone jest przebywanie na terenie McParking w celach innych niż parkowanie i odbiór, załadunek i rozładunek lub w czasie oczekiwania na transfer. McParking jest uprawniony do odmowy zaparkowania pojazdu na terenie McParkinga w przypadku bezpośredniego zagrożenia i do usunięcia pojazdów z terenu firmy w przypadku bezpośredniego niebezpieczeństwa.
Palenie w lokalu McParking jest zabronione. Palenie jest dozwolone tylko w oznaczonych miejscach.

 

Komunikacja podmiejska
Najemcy miejsc parkingowych w lokalu McParking mają prawo do bezpłatnego transferu z lokalu McParking do odpowiedniego lokalnego lotniska iz powrotem, maksymalnie dla 4 osób na pojazd. Dla każdego zarezerwowanego miejsca parkingowego obejmuje to jednorazową podróż na lotnisko i jednorazową podróż z lotniska na parking. W przypadku dodatkowych przejazdów wahadłowych za każdą ukończoną trasę należy uiścić opłatę w wysokości 10,00 EUR. Dotyczy to również osób, które przypadkowo wsiadły do ​​naszego autobusu wahadłowego, mimo że chciały skorzystać z usług innego przewoźnika. W lokalizacjach Berlin-Brandenburg dodatkowa opłata w wysokości 5,00 EUR za osobę i pojazd zostanie naliczona od 5. osoby.
W interesie wszystkich użytkowników zastrzegamy sobie prawo do transportu kierowców pojazdów tylko w sytuacjach ekstremalnych (np. Korki, opóźnienia samolotów itp.), Gdy jest duża liczba pasażerów.
Bagaż klienta i jego osób towarzyszących będzie przewożony bezpłatnie do wysokości i wagi ustalonej zgodnie z warunkami czarteru i regularnych linii lotniczych do bezpłatnego transportu. McParking jest zobowiązany do transportu nadwyżki i bagażu wielkogabarytowego wyłącznie na podstawie osobnej pisemnej umowy, w przeciwnym razie klient musi automatycznie przewieźć bagaż na lotnisko przed wejściem do parku. Transfer odbywa się indywidualnie w odniesieniu do czasu odlotu i lądowania klienta. h. McParking prowadzi, gdy tam jesteś. Duży autobus kursuje o ustalonych godzinach odjazdu w lokalizacji McParking w Berlinie Bohnsdorf. Klienci muszą upewnić się, że są w odpowiednim miejscu na odprawę. Transport na lotnisko odbywa się do punktu zatrzymania określonego przez operatora lotniska, który znajduje się jak najbliżej terminalu, w którym znajduje się punkt odprawy klienta. McParking ponosi odpowiedzialność za spóźnione przybycie na lotnisko tylko wtedy, gdy informacje podane przez klienta są prawidłowe, klient przybywa do McParking co najmniej 30 minut przed czasem odprawy określonym przez odpowiednią linię lotniczą, aby skorzystać z usługi transferu i z powodu winy McParking nie dotarł już do swojego lotu. Wyklucza się odpowiedzialność za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej lub za opóźnienia związane z ruchem, które nie są spowodowane przez McParking.
Transport powrotny z lotniska do siedziby McParking jest szybki. Klient musi powiadomić McParkinga telefonicznie po wylądowaniu i odebraniu bagażu. McParking natychmiast wyśle ​​pojazd do odbioru. McParking ma prawo odmówić transportu osobom, które są pijane lub zamieszki. W takim przypadku opłaty już zapłacone nie zostaną zwrócone. McParking zapewni foteliki dziecięce w wahadłowcu, jeśli klient określi to, podając żądany numer przy składaniu żądania rezerwacji, a McParking wyraźnie potwierdzi odpowiednią rezerwację, akceptując rezerwację. Firma McParking może również transportować prom w szczególnych przypadkach przez firmy zewnętrzne, np. B. pozwalać na przejazd taksówką lub wynajętym samochodem. Zamówienie może zostać złożone tylko przez McParking i nie powoduje żadnych dodatkowych kosztów dla klienta. Pod żadnym pozorem McParking nie ponosi odpowiedzialności za zakontraktowane firmy transportowe. Podczas przekierowywania na inne lotniska McParking nie jest zobowiązany do odebrania najemcy z odpowiedniego lotniska.

 

Ceny i warunki płatności
W przypadku usług parkingowych oferowanych przez McParking podane ceny dzienne obowiązują dla każdego dnia kalendarzowego lub jego części, nawet jeśli klient korzysta z usług parkingowych oferowanych przez McParking tylko tymczasowo w odpowiednich dniach kalendarzowych. Uzgodnione ceny zostaną zafakturowane klientowi na początku okresu notowania i będą płacone przez klienta natychmiast i bez potrąceń w EURO. Jeśli klient nie zaakceptuje uzgodnionych usług McParking, pozostaje zobowiązany do zapłaty uzgodnionej opłaty na rzecz McParking, z zastrzeżeniem sprzecznych przepisów prawnych. Nie udziela się dalszych zniżek ani rabatów na udzielone już rabaty. Jeżeli ceny w Internecie są niewłaściwie wycenione z powodu wad technicznych, cenniki wyświetlane na parkingu będą obowiązywać we wszystkich przypadkach, pod warunkiem, że klient był jasny i niewątpliwie jasne, że ceny w Internecie były nieprawidłowe. W przeciwnym razie umowa pozostanie skuteczna, ale McParking może mieć powód do zakwestionowania, który można wyjaśnić natychmiast po ujawnieniu błędu (nieprawidłowa cena w Internecie). Przy realizacji kuponów reklamowych klient nie otrzymuje żadnej różnicy, nawet jeśli wartość kuponu przekracza cenę parkingową, zarezerwowane usługi dodatkowe nie są pomniejszane o kupon i podwójne zniżki nie są możliwe. Zniżkę członkowską ADAC można odjąć od ceny tylko po okazaniu ważnej karty członkowskiej ADAC.

 

Wycofanie / Wypłaty
Klient może ja. S. d. § 13 Prawo odstąpienia od umowy przez BGB w dowolnym momencie do początku uzgodnionego okresu najmu na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną z umowy.
Jeśli anulowanie nastąpi do 24 godzin przed rozpoczęciem uzgodnionego okresu wynajmu, anulowanie jest bezpłatne dla klienta. Klienci, którzy zapłacili z góry online, mogą również anulować miejsce parkingowe do 24 godzin przed przyjazdem i otrzymać zapłaconą kwotę. Jeśli wypłata nastąpi później, należy uiścić pełną cenę opłaty. Jeśli z powodów, za które jesteś odpowiedzialny, nie dokonałeś uzasadnionej płatności (brak przelewu, zwrot w przypadku płatności kartą kredytową lub polecenia zapłaty, brak przyjazdu w dniu rezerwacji i brak anulowania w tym zakresie), wyślemy twoje dokumenty rezerwacji do usługi windykacyjnej Resolutas z egzekwowaniem tego roszczenie. W tym kontekście mogą pojawić się dodatkowe koszty, które w takim przypadku ponosi użytkownik. Klient ma swobodę udowodnienia, że ​​McParking nie poniósł żadnej szkody. Poprzedni akapit nie ma zastosowania w przypadku ofert specjalnych, które są wyraźnie oznaczone jako nieodwołalne. W takich przypadkach nie jest możliwe odstąpienie od umowy najmu, a tym samym zwrot zapłaconej już opłaty.
Powyższe przepisy nie mają wpływu na ustawowe prawa do odstąpienia i wypowiedzenia stron.
Zaliczki na rzecz biur podróży lub osób trzecich nie są zwracane przez McParking.

 

Zasady anulowania dla konsumentów w umowach zawieranych na odległość
Wycofanie
Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.
Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz skorzystać z McParking (McParking, Dr. Till Bunse, Gebrüder-Hirth-Straße 27, 12526 Berlin, telefon: +49 (0) 30 398 377 06, faks: +49 (0) 30 398 377 08, e-mail: info@mcparking.de) za pomocą jasnego oświadczenia (np. Listu wysłanego pocztą, faksem lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.
Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz komunikat dotyczący skorzystania z prawa do odwołania przed upływem okresu anulowania.
Konsekwencje anulowania
Jeśli anulujesz tę umowę, dokonaliśmy wszystkich otrzymanych od Ciebie płatności, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, którą oferujemy musi) spłacić niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tej spłaty korzystamy z tych samych sposobów płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę.
Jeśli zażądałeś, aby usługi rozpoczęły się w okresie anulowania, musisz zapłacić nam odpowiednią kwotę, która jest proporcją usług już świadczonych w ramach usługi do momentu, w którym poinformujesz nas o skorzystaniu z prawa do odwołania w związku z niniejszą umową W porównaniu do całkowitego zakresu usług świadczonych w ramach umowy.
– Koniec polityki anulowania –

 

Specjalne informacje na temat przedwczesnego wygaśnięcia prawa do odstąpienia od umowy
Twoje prawo do rezygnacji wygasa przedwcześnie, jeśli zakończyliśmy świadczenie usługi i rozpoczęliśmy świadczenie usługi dopiero po wyrażeniu przez ciebie wyraźnej zgody i jednocześnie potwierdzeniu wiedzy, że utracisz prawo do rezygnacji, jeśli w pełni zrealizujemy umowę.

 

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia nie ma zastosowania do umów o świadczenie usług w związku z działalnością rekreacyjną, jeżeli umowa przewiduje konkretny termin lub termin świadczenia.

 

Wzór formularza odstąpienia
(Jeśli chcesz anulować umowę, możesz użyć tego szablonu, chociaż nie jest to obowiązkowe).
- Do McParkinga, Dr. Till Bunse, Gebrüder-Hirth-Straße 27, 12526 Berlin, faks: +49 (0) 30 398 377 08, e-mail: info@mcparking.de

- Ja / my (*) niniejszym wycofuję zawartą przeze mnie / nas umowę (*) dotyczącą zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)
- Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)
- Nazwisko konsumenta (-ów)
- Adres konsumenta (-ów)
- Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej) - Data
_______________
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Odpowiedzialność
My, a także nasi przedstawiciele prawni i pomocnicy ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za umyślne lub rażące niedbalstwo. Jeżeli chodzi o istotne zobowiązania umowne (a zatem te zobowiązania, których przestrzeganie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umownego), odpowiedzialność dotyczy również niewielkiego zaniedbania. Odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy. W przypadku rażącego niedbalstwa naruszenia innych niż istotne zobowiązań umownych, ponosimy odpowiedzialność wobec przedsiębiorców jedynie w wysokości możliwej do przewidzenia, typowej dla umowy szkody. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności za uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie ma wpływu na przepisy Ustawy o odpowiedzialności za produkt. Odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież zestawu pojazdu silnikowego lub poruszających się / wbudowanych przedmiotów z pojazdu silnikowego (np. Radia samochodowego, telefonu samochodowego, telefonu komórkowego lub przedmiotów wartościowych, sprzętu fotograficznego, systemów nawigacji itp.) Lub rzeczy dołączonych do pojazdu silnikowego przez osoby trzecie my nie. Nie wpływa to na inne zasady odpowiedzialności. Klient zabezpiecza McParking w przypadku szkód spowodowanych działaniem siły wyższej, a także szkód spowodowanych przez wewnętrzne i zewnętrzne niepokoje, zdarzenia wojenne i elementarne siły naturalne. McParking nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i zniszczenie pojazdów silnikowych, w tym ich zawartości i ładunków, spowodowane działaniami osób trzecich, np. B. spowodowane przez innych najemców lub inne osoby.
Jeśli pojazd nie uruchomi się z powodu usterki technicznej, to od klienta zależy podjęcie odpowiednich środków. Jeśli pojazd nie uruchomi się po jego zwróceniu, McParking nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty zwrotu i zakwaterowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za wady techniczne lub mechaniczne (np. Opony, sprzęgło, skrzynia biegów itp.) Pojazdu, które wystąpią po jego zwrocie i przed zwrotem pojazdu, ani za szkody wyrządzone przez innych użytkowników drogi (klientów) (zarysowania) lub podobny). Jeśli takie uszkodzenie nastąpi bez podania przyczyny, kierowca ucieka; McParking nie jest odpowiedzialny za ich realizację.
Jeśli pracownicy McParking udzielą pomocy przy rozruchu pojazdom, które już nie ruszają z powodu rozładowanych lub słabych akumulatorów, odbywa się to wyłącznie zgodnie z instrukcjami i na ryzyko klienta i bez gwarancji późniejszej funkcjonalności. Najemca jest zobowiązany do skontrolowania swojego pojazdu przed jego odbiorem i do niezwłocznego zgłoszenia uszkodzenia pojazdu pracownikowi McParking. McParking nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które nie zostaną odpowiednio zgłoszone.
McParking ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, jeżeli McParking w sposób zawiniony naruszy istotne zobowiązanie umowne. W takim przypadku odpowiedzialność McParking jest ograniczona do przewidywalnej, zwykle występującej szkody. Odpowiedzialność za zawinione obrażenia życia, kończyny lub zdrowia pozostaje nienaruszona; dotyczy to również obowiązkowej odpowiedzialności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, ustawowej odpowiedzialności bez winy oraz roszczeń klienta, które powstały przed zawarciem umowy.
O ile nie określono inaczej powyżej, odpowiedzialność McParking jest wykluczona. Niezależnie od winy klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku wad technicznych przez zleconą przez niego osobę trzecią lub przez niego w siedzibie McParking.
Klient niniejszym przenosi własne roszczenia wobec firm ubezpieczeniowych lub innych stron trzecich na McParking, za które jest odpowiedzialny lub z powodu wady technicznej pojazdu, o ile McParking doznał szkody.
McParking nie gwarantuje, że pracownicy McParking biegle władają językami obcymi. McParking nie ponosi odpowiedzialności za nieporozumienia wynikające z braku umiejętności językowych ze strony pracowników.

 

Obowiązujące prawo, miejsce wykonania i miejsce jurysdykcji
O ile obowiązkowe przepisy ustawowe nie są sprzeczne z prawem krajowym, uznaje się, że prawo niemieckie zostało uzgodnione z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
W zależności od użytego miejsca parkingowego miejscem wykonania jest siedziba McParking w Berlinie, chyba że wyraźnie zostało uzgodnione inne miejsce wykonania.
Nasze miejsce prowadzenia działalności jest ustalone jako wyłączne miejsce jurysdykcji dla wszystkich sporów prawnych wynikających z niniejszej umowy, jeśli jesteś przedsiębiorcą, osobą prawną zgodnie z prawem publicznym lub specjalnym funduszem zgodnie z prawem publicznym lub jeśli nie masz miejsca jurysdykcji w Republice Federalnej Niemiec lub Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Berlin, 6 Maj 2021 r