• Jen pár minut od terminálu
  • Bezplatná kyvadlová doprava denně
  • více než 3 000 parkovacích míst

McParking Germany GmbH
Obchodní podmínky

 

Uplatňování všeobecných obchodních podmínek
Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na všechny nabídky a služby společnosti McParking Germany GmbH (Gebrüder-Hirth-Straße 27, 12526 Berlin, www.mcparking.de). Společnost McParking neuznává žádné smluvní podmínky zákazníka, které jsou v rozporu s těmito VOP nebo se od nich odchylují, pokud společnost McParking výslovně písemně nesouhlasí s jejich platností. Všeobecné obchodní podmínky společnosti McParking platí také v případě, že společnost McParking poskytuje služby bez výhrad, přičemž si je vědoma konfliktních nebo odlišných smluvních podmínek zákazníka.
Nabídky od McParkingu se mohou změnit. Smlouvy jsou uzavřeny pouze tehdy, když společnost McParking potvrdí požadavek zákazníka na rezervaci.

 

Pronájem
Společnost McParking nabízí cestujícím na letišti Berlín Brandenburg možnost zaparkovat své vozidlo na parkovišti provozovaném společností McParking za poplatek a využít kyvadlovou dopravu zřízenou společností McParking na letiště a zpět jednou zdarma.
Společnost McParking je povinna poskytnout zákazníkovi rezervované parkovací místo (místa) na dohodnutou dobu. Zákazník nemá nárok na konkrétní parkovací místo, pokud to nebylo výslovně písemně dohodnuto. Při rezervaci produktu "Parkování včetně transferu" není zaručeno kryté parkovací místo. Vícepodlažní parkoviště má celkem 8 úrovní, z nichž nejvyšší úroveň není krytá. Společnost McParking je oprávněna tuto nejvyšší úroveň přidělovat zákazníkům v době vytíženosti. Společnost McParking se snaží splnit všechny požadavky a rezervace zákazníků v plném rozsahu, ale zároveň může dojít k odchylkám od plánu, např. pokud si zákazníci vyzvednou své vozy později (např. z důvodu zpoždění nebo zrušení letu).
V případě rezervace parkovacího místa včetně služby dobíjení (e-car) je zákazník povinen dodatečně uložit klíč od vozidla u společnosti McParking. Společnost McParking je oprávněna přesunout vozidlo zákazníka na jiné parkovací místo, pokud byl proces nabíjení dokončen, aby mohla nabíjet další zákazníky, pokud jsou parkovací místa s nabíjecími sloupky plně obsazena.  
V případě předčasného návratu zákazníka nevzniká nárok na zaplacení, s výjimkou zákazníků, kteří si objednali službu McParking se zárukou vrácení peněz.
Společnost McParking má právo na zadržovací právo z důvodu svých pohledávek z nájemní smlouvy a také zákonné zástavní právo na zaparkované vozidlo zákazníka.
Převod uživatelských práv na třetí strany je vyloučen. Pokud zákazník po uplynutí doby pronájmu vozidlo neodstraní, nedochází ke konkludentnímu prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou. V takovém případě může společnost McParking požadovat náhradu za dobu do odstranění vozidla. Vzniklé náklady činí 10,00 EUR za první den prodlení a 5,00 EUR za každý další den. Pokud zákazník vědomě a úmyslně překročí rezervovanou dobu parkování, vyhrazujeme si právo nechat vozidlo zákazníka odtáhnout. To platí zejména v případě, že je parkovací místo zcela rezervováno a zákazník vědomě uvede nepravdivé údaje, aby spontánně získal parkovací místo. Výjimky platí pouze v případě, že zákazník prokáže, že dobu parkování nepřekročil vlastní vinou, a včas o tom informuje společnost McParking.

 

Chování v prostorách společnosti
Na prostory společnosti McParking se vztahují předpisy německého zákona o silničním provozu (StVO). Jízda v celém areálu je možná pouze pěšky. Zákazník musí vždy dodržovat dopravní značky a dodržovat pokyny zaměstnanců společnosti McParking a jejich zástupců a agentů. Každý zákazník a lidé, kteří ho doprovázejí, se musí chovat tak, aby nedocházelo k nepříjemnostem, nebezpečím a škodám způsobeným třetím osobám.
Vozidla lze parkovat pouze na vyznačených parkovacích místech. Zákazník musí zajistit, aby nebyla bráněna jiným vozidlům, zejména s ohledem na nerušené parkování dovnitř a ven a na sousední parkovací místa. Je-li zákaznické vozidlo zaparkováno tak, že brání jiným zákaznickým vozidlům, která jsou již zaparkována tak, že se nemohou zaparkovat, je společnost McParking oprávněna nechat vozidlo zabavit a nést náklady na provedení plus správní úsilí ve výši 50,00 EUR plus DPH k fakturaci. Zákazník si vyhrazuje právo prokázat menší poškození. Pokud je zákazníkovi přiděleno zvláštní parkovací místo, je zákazník povinen zaparkovat své vozidlo výhradně na přiděleném parkovacím místě. Po zaparkování vozidla je nájemce povinen vozidlo řádně uzamknout a zajistit v souladu s běžnými dopravními podmínkami.
Při jízdě v areálu společnosti McParking zákazník zajišťuje, že řidič má požadovaný řidičský průkaz a že vozidlo má zákonné pojistné krytí, dokud neopustí areál. Zákazníkovi je zakázáno provádět opravy vozidel, mytí nebo čištění vozidel, vypouštění chladicí vody, paliv nebo olejů, zneškodňování odpadu, v areálu McParking bez výslovného písemného souhlasu společnosti McParking. skladování prázdných palivových nádrží, pneumatik, jízdních kol atd.), zkoušení nebo spouštění motorů a parkování vozidel s netěsnou nádrží nebo motorem. Znečištění způsobené zákazníkem nebo jeho společníky musí zákazník okamžitě a řádně odstranit. Pokud tak neučiní, je společnost McParking oprávněna odstranit znečištění na náklady zákazníka. Pokud je půda nebo podzemní voda znečištěná, musí být odstraněna autorizovanou specializovanou společností na náklady zákazníka; v těchto případech nemá zákazník právo na to sám. Není dovoleno zdržovat se v prostorách McParkingu pro jiné účely, než je parkování a zvedání, nakládka a vykládka, nebo během čekání na raketoplán. Společnost McParking je oprávněna odmítnout zaparkovat vozidlo v areálu společnosti McParking v případě bezprostředního nebezpečí a v případě hrozícího nebezpečí odstranit vozidla z areálu společnosti.
Kouření v prostorách McParkingu je zakázáno. Kouření je povoleno pouze na vyznačených místech.

 

Kyvadlová doprava
Nájemci parkovacího místa v areálu McParking mají nárok na bezplatnou kyvadlovou dopravu z areálu McParking na příslušné místní letiště a zpět pro maximálně 5 osoby na vozidlo. Pro každé rezervované parkovací místo to zahrnuje jednorázový výlet na letiště a jednorázový výlet z letiště na parkoviště. V případě dalších kyvadlových cest je splatná platba 10,00 EUR za každou dokončenou trasu. To platí také pro lidi, kteří náhodou nastoupili do našeho kyvadlového autobusu, přestože chtěli jet k jinému poskytovateli. V lokalitách Berlin-Brandenburg bude od 6. osoby účtováno dalších 5,00 EUR na osobu a vozidlo.
V zájmu všech si vyhrazujeme právo přepravovat řidiče vozidel pouze v extrémních situacích (např. Dopravní zácpy, zpoždění letadel atd.) V případě velkého počtu cestujících.
Zavazadla zákazníka a jeho doprovodných osob budou přepravována zdarma až do výše a hmotnosti, která je stanovena podle podmínek charterové a pravidelné letecké dopravy pro bezplatnou přepravu. Společnost McParking je povinna přepravovat přebytečná a objemná zavazadla pouze na základě samostatné a písemné dohody, jinak musí zákazník přepravit zavazadlo na letiště před vstupem do parku automaticky. Kyvadlová doprava probíhá individuálně s ohledem na čas odletu a přistání zákazníka. h. McParking řídí, když jste tam. Velký kyvadlový autobus jezdí v pevně stanovené časy odjezdu v místě McParking v Berlíně Bohnsdorfu. Zákazníci se musí ujistit, že jsou na místě včas pro check-in. Doprava na letiště probíhá až do místa určení stanoveného provozovatelem letiště, které je co nejblíže terminálu, kde se nachází odbavovací přepážka zákazníka. Společnost McParking odpovídá za pozdní příjezd na letiště pouze v případě, že jsou informace o zákazníkovi správné, zákazník dorazí do McParkingu nejméně 30 minut před začátkem odbavení určeného příslušnou leteckou společností, aby využil kyvadlovou dopravu, a z důvodu poruchy McParking již nedošel k letu. Odpovědnost za zpoždění způsobená vyšší mocí nebo za zpoždění související s provozem, která nebyla způsobena společností McParking, je vyloučena.
Zpáteční doprava z letiště na provozní plochu McParking probíhá dle aktuálního jízdního řádu autobusu. Společnost McParking je oprávněna odmítnout přepravu osobám, které jsou opilé nebo nepokoje. V tomto případě již uhrazené poplatky nebudou vráceny. Společnost McParking může také přepravit raketoplán ve zvláštních případech prostřednictvím externích společností, např. B. nechte běžet taxi nebo pronájem auta. Objednávku může zadávat pouze společnost McParking a nezpůsobuje to žádné další náklady pro zákazníka. Za žádných okolností neodpovídá společnost McParking za smluvní přepravní společnosti. Při přesměrování na jiná letiště není společnost McParking povinna vyzvednout nájemce z příslušného letiště.

 

Ceny a platební podmínky
U parkovacích služeb nabízených společností McParking platí uvedené denní ceny za každý započatý kalendářní den, a to i v případě, že zákazník využívá parkovací služby nabízené společností McParking v příslušných kalendářních dnech pouze dočasně. Zákazník hradí dohodnuté ceny předem bez srážky buď online platbou po provedení rezervace, na začátku doby parkování, nebo nejpozději při odjezdu. Pokud zákazník sjednané služby společnosti McParking neakceptuje, je nadále povinen uhradit společnosti McParking sjednanou cenu, a to v rozporu s právními předpisy. Na již poskytnuté slevy nebudou poskytovány žádné další slevy nebo slevy. Pokud jsou v důsledku technických závad ceny na internetu uvedeny nesprávně, platí v každém případě ceníky vyvěšené na parkovišti, pokud bylo pro zákazníka jasně a nepochybně rozpoznatelné, že ceny na internetu jsou nesprávné. V opačném případě zůstává smlouva v platnosti, nicméně McParking má za určitých okolností nárok na důvod k odstoupení od smlouvy, který může být oznámen bezprostředně poté, co se o chybě (nesprávné ceně na internetu) dozvěděl. Při uplatnění akčních poukazů nebude zákazníkovi vyplacen žádný rozdíl, a to ani v případě, že hodnota poukazu převyšuje cenu parkování, rezervované nadstandardní služby nebudou o poukaz sníženy a dvojí slevy nejsou možné. Slevu pro členy ADAC lze z ceny odečíst pouze po předložení platné členské karty ADAC. Společnost McParking si vyhrazuje právo účtovat zvýšený poplatek za parkování až do výše 100% příplatku, pokud zákazník zaparkuje mimo značení parkovacích míst a v důsledku toho dojde k zablokování 2. parkovacího místa.

 

Odstoupení / odstoupení
Zákazník může i. S. d. § 13 BGB právo na odstoupení od smlouvy kdykoli až do začátku sjednané doby pronájmu písemně, faxem nebo e-mailem ze smlouvy.
Pokud je zrušení provedeno do 24 hodin před zahájením sjednané doby pronájmu, je zrušení pro zákazníka bezplatné. Zákazníci, kteří již předem zaplatili online, mohou také zrušit parkovací místo až 24 hodin před příjezdem a obdrží vrácení zaplacené částky. Pokud bude výběr proveden později, musí být zaplacena plná cena poplatku. Pokud z důvodů, za které nesete odpovědnost, jste neprovedli odůvodněnou platbu (žádný převod, vrácení peněz v případě platby kreditní kartou nebo inkasem, neúčast v den rezervace a v tomto ohledu žádné zrušení), zašleme vaše rezervační dokumenty agentuře pro vymáhání pohledávek s vymáháním této reklamace. V této souvislosti mohou vzniknout dodatečné náklady, které v tomto případě ponesete sami. Zákazník může prokázat, že společnost McParking neutrpěla žádné škody. Předchozí odstavec se nevztahuje na zvláštní nabídky, které jsou jasně označeny jako nevratné. V takových případech není možné odstoupit od nájemní smlouvy, a tedy případně vrátit již zaplacený poplatek.
Výše uvedená nařízení zůstávají nedotčena na zákonná práva na odstoupení a ukončení smluvních stran.
Zálohy na zálohy cestovním agentům nebo třetím stranám společnost McParking nevrací.

 

Storno podmínky pro spotřebitele ve smlouvách na dálku
odnětí
Máte právo zrušit tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta je čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení, musíte McParking (McParking, Dr. Till Bunse, Gebrüder-Hirth-Straße 27, 12526 Berlin, telefon: +49 (0) 30 398 377 06, fax: +49 (0) 30 398 377 08, e-mail: info@mcparking.de) prostřednictvím jasného prohlášení (např. Dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí o zrušení této smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.
K dodržení lhůty pro zrušení stačí zaslat sdělení týkající se uplatnění práva na zrušení před uplynutím lhůty pro zrušení.
Důsledky zrušení
Pokud tuto smlouvu zrušíte, provedli jsme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají ze skutečnosti, že jste si vybrali jiný typ dodávky než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme) musí) splatit okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy. Pro tuto úhradu používáme stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci, pokud s vámi není výslovně dohodnuto jinak; za tuto platbu vám za žádných okolností nebudou účtovány žádné poplatky.
Pokud jste požádali, aby služby začaly během stornovací lhůty, musíte nám zaplatit odpovídající částku, což je poměr služeb, které již byly poskytnuty ve službě, až do okamžiku, kdy nás informujete o uplatnění práva na zrušení v souvislosti s touto smlouvou. Ve srovnání s celkovým rozsahem služeb poskytovaných ve smlouvě.
– Ukončení politiky zrušení –

 

Zvláštní informace o předčasném ukončení práva na odstoupení
Vaše právo na zrušení předčasně zaniká, pokud jsme službu dokončili a službu jsme začali provádět až poté, co jste k tomu dali výslovný souhlas, a zároveň jste potvrdili své vědomí, že ztratíte své právo na zrušení, pokud plně splníme smlouvu.

 

Vyloučení práva na odstoupení
Právo na odstoupení se nevztahuje na smlouvy o poskytování služeb v souvislosti s činnostmi ve volném čase, pokud smlouva stanoví konkrétní datum nebo lhůtu pro poskytnutí.

 

Model odstoupení forma
(Pokud chcete smlouvu zrušit, můžete použít tuto šablonu, i když to není povinné.)
- Pro McParking, Dr. Till Bunse, Gebrüder-Hirth-Straße 27, 12526 Berlin, fax: +49 (0) 30 398 377 08, email: info@mcparking.de

- Já / my (*) tímto zrušuji smlouvu uzavřenou mnou / námi (*) na nákup následujícího zboží (*) / poskytnutí následující služby (*)
- Objednáno (*) / přijato dne (*)
- jméno spotřebitele (spotřebitelů)
- adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pro papírové oznámení) - Datum
_______________
(*) Nehodící se škrtněte.

Poznámka o kamerovém dohledu

V zájmu bezpečnosti našich zákazníků a prevence a vyšetřování krádeží a škod používáme v našich prostorách kamerový systém. Vezměte prosím na vědomí následující důležité informace o kamerovém dohledu:

Sledované oblasti:
Na vícepodlažním parkovišti jsou monitorovány všechny parkovací řady a všechny vchody a východy.
Na parkovišti je kamerový dohled omezen na vjezd a výjezd.

Doba uložení a správa dat:
Záznamy z bezpečnostních kamer se uchovávají po dobu 5 až 15 dnů. Data se automaticky přepisují maximálně po 15 dnech. Záznamy se neukládají déle, pokud to nevyžaduje zákon nebo to není nutné k objasnění incidentu.

Účel kamerového sledování:
Jediným účelem instalace kamerového systému je zabránit krádežím a objasnit případné škody způsobené během sledování.

Zveřejnění videomateriálu:
Videozáznamy jsou vydávány policii pouze na vyžádání. Jiným třetím stranám se nezpřístupňuje.

Videodohled používáme v přísném souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našeho kamerového systému nebo vašich práv, neváhejte se na nás obrátit.

Odpovědnost
My i naši zákonní zástupci a zástupci jsme odpovědní pouze za úmysl nebo hrubou nedbalost. Pokud jsou dotčeny základní smluvní závazky (v důsledku toho ty závazky, jejichž dodržení má zvláštní význam pro dosažení účelu smlouvy), odpovědnost je také za lehkou nedbalost. Odpovědnost je omezena na předvídatelné, typické škody. V případě hrubého zanedbání porušení nepodstatných smluvních závazků ručíme podnikatelům pouze ve výši předvídatelné smluvní škody. Výše uvedené odmítnutí odpovědnosti se nevztahuje na odpovědnost za poškození života, končetin nebo zdraví. Ustanovení zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem zůstávají tímto vyloučením odpovědnosti nedotčena. Odpovědnost za poškození, zničení nebo odcizení nastaveného motorového vozidla nebo za pohybující se / vestavěné předměty z motorového vozidla (např. Autorádio, autotelefon, mobilní telefon nebo osobní cennosti, fotografické vybavení, navigační systémy atd.) Nebo věci připojené k nebo na motorovém vozidle třetími stranami my ne. Tím nejsou dotčena ostatní pravidla odpovědnosti. Zákazník odškodní McParking v případě poškození vyšší moci, jakož i poškození způsobeného vnitřními a vnějšími nepokoji, válečnými událostmi a elementárními přírodními silami. Společnost McParking nenese odpovědnost za poškození a zničení motorových vozidel, včetně jejich obsahu a zatížení, způsobené jednáním třetích stran, např. B. způsobené jinými nájemci nebo jinými osobami.
Pokud vozidlo nenastartuje z důvodu technické závady, je na zákazníkovi, aby přijal příslušná opatření. Pokud se vozidlo po jeho návratu nespustí, společnost McParking nenese odpovědnost za případné vzniklé náklady na návrat nebo ubytování. Za technické nebo mechanické závady (např. Pneumatiky, spojka, převodovka atd.) Vozidla, ke kterým dojde po předání vozidla a před vrácením vozidla, ani za škody, které jinému uživateli silnic (zákazníci) způsobí na vozidle (škrábance), se nepřebírá odpovědnost. nebo podobné). Pokud k takovému poškození dojde bez nahlášení příčiny, řidič uniká; není za jejich prosazování zodpovědný McParking.
Pokud zaměstnanci společnosti McParking poskytují pomoc při spouštění vozidlům, která se již nespouštějí z důvodu vybitých nebo slabých baterií, provádí se to pouze podle pokynů a na riziko zákazníka a bez záruky následné funkčnosti. Nájemce je povinen zkontrolovat své vozidlo před jeho vyzvednutím a okamžitě nahlásit poškození svého vozidla zaměstnanci společnosti McParking. Společnost McParking nemůže nést odpovědnost za škody, které nejsou odpovídajícím způsobem nahlášeny.
Společnost McParking odpovídá v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud společnost McParking viní porušení základní smluvní povinnosti. V tomto případě je odpovědnost společnosti McParking omezena na předvídatelné, obvykle se vyskytující škody. Odpovědnost za zaviněné zranění na životě, končetině nebo zdraví zůstává nedotčena; to platí také pro povinnou odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, objektivní zákonnou odpovědnost a nároky zákazníka, které vznikly před uzavřením smlouvy.
Pokud není výše uvedeno jinak, odpovědnost společnosti McParking je vyloučena. Bez ohledu na zavinění je zákazník odpovědný za všechny škody způsobené technickými vadami třetí stranou pověřenou třetí osobou v areálu McParkingu.
Zákazník tímto postoupí své vlastní pohledávky vůči pojišťovnám nebo jiným třetím stranám na McParking, za který je odpovědný, nebo z důvodu technické závady ve svém vozidle, pokud McParking utrpěl škodu.
Společnost McParking nezaručuje, že zaměstnanci společnosti McParking mluví plynně v cizích jazycích. Společnost McParking nepřebírá žádnou odpovědnost za nedorozumění kvůli nedostatečným znalostem cizích jazyků ze strany zaměstnanců.

 

Rozhodné právo, místo plnění a místo soudu
Pokud nejsou závazná zákonná ustanovení v rozporu s vaším domovským právem, považuje se německé právo za dohodnuté s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
V závislosti na použitém parkovacím místě je místem plnění sídlo společnosti McParking v Berlíně, pokud nebylo výslovně dohodnuto jiné místo plnění.
Naše místo podnikání je sjednáno jako výhradní soudní příslušnost pro všechny právní spory vyplývající z této smlouvy, pokud jste podnikatel, právnická osoba podle veřejného práva nebo zvláštní fond podle veřejného práva nebo pokud nemáte soudní příslušnost ve Spolkové republice Německo nebo Polské republice.

 

Berlín, 6. května 2024